Weź dofinansowanie na wymianę starego kotła i ocieplenie domu

Od stycznia 2023 roku weszły w życie nowe zapisy programu Czyste Powietrze – Czyste Powietrze 3.0. Wśród najważniejszych zmian można wymienić:

  • ponad dwukrotne zwiększenie poziomów dofinansowania przy przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji
  • znaczne zwiększenie progów dochodowych
  • podwyższenie kwot dotacji na poszczególne usługi i źródła ciepła ze szczególnym promowaniem tych najbardziej efektywnych energetycznie
  • uproszczenie zasad obsługi i rozliczeń
  • możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie
  • zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową
Infografiki pochodzą z serwisu GLOBENERGIA
Infografika pochodzi ze strony Program Czyste Powietrze

Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r., tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246). W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje:

  • Podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według podatku liniowego (art. 26h tej ustawy) oraz
  • opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 11 tej ustawy).

Dotacja oraz ulga są instrumentami niezależnymi od siebie, wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Katalog kosztów kwalifikowanych w Programie Czyste Powietrze określony został odrębnie od katalogu kosztów odliczanych w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w Programie Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej:

  • odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana.
  • w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Beneficjenci łączący dotację z ulgą powinni pamiętać, że:

Program Czyste PowietrzeUlga termomodernizacyjna
Dotację można uzyskać na wiele budynków / lokali
mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą z
zachowaniem limitu dotacji na każdy
Przysługuje jedno odliczenie do wysokości 53 000
zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych
nieruchomości
Obowiązuje limit dotacji na budynek/lokal
mieszkalny z wydzieloną księgą wieczystą
niezależnie od liczby jego współwłaścicieli
W ramach przysługującego mu odliczenia może
skorzystać odrębnie każdy ze współwłaścicieli
danego budynku/ lokalu
Na potrzeby rozliczenia dopuszczalne są faktury
VAT jak również wystawione na Beneficjenta
rachunki imienne
W celu odliczenia wydatków w zeznaniu rocznym
PIT należy posiadać faktury VAT wystawione
wyłącznie przez podmioty nie korzystające ze
zwolnienia z VAT
Wydatki mogą być ponoszone:

w ramach Części 1) i Części 2) Programu:
– do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o
dofinansowanie w formie dotacji,
– do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o
dofinansowanie w formie dotacji na
częściową spłatę kapitału kredytu
– do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o
dofinansowanie w formie dotacji z
prefinansowaniem w ramach Części 2)

w ramach Części 3) Programu:
– do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o
dofinansowanie w formie dotacji,
– do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o
dofinansowanie w formie dotacji z
prefinansowaniem”
Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w
okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku
podatkowego, w którym poniesiono pierwszy
wydatek

Szczegółowe informacje na temat rozliczania ulgi termomodernizacyjnej w przypadku łączenia jej z dotacją zawarte są w objaśnieniach podatkowych opracowanych przez Ministerstwo Finansów i opublikowanych na prowadzonych przez nie stronach serwisu internetowego https://www.gov.pl. Ulga nie jest rozliczana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podatnik, powinien sam określić wartość ulgi w deklaracji podatkowej, którą ma obowiązek złożyć stosownie do przepisów podatkowych.

Przerażają Cię formalności związane z uzyskaniem dofinansowania?
Niczym się nie przejmuj! We wszystkim Ci pomożemy, przygotujemy całą dokumentację wraz z wnioskiem bez żadnych dodatkowych opłat.

IMIĘ I NAZWISKO *

ADRES EMAIL *

TELEFON *


* pole wymagane

Przeczytaj - to ważne! Regulacja dotycząca ochrony danych osobowych to nowe rozporządzenie, które ma pomóc w ochronie tych ważnych informacji. Jednak ogranicza to znacznie możliwość informowania Cię o bieżących ofertach i promocjach. Dlatego tak ważne jest abyś zapoznał się ze wszystkimi poniższymi zgodami na przetwarzanie danych i je zaakceptował. Pozwoli to nam na stały kontakt z Tobą. Zapewniamy, że Twoje dane są wykorzystywane przez Chem-Line Trade jedynie w opisanych tam celach.

ZAZNACZ WSZYSTKO
true Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chem-Line Trade Sp. z o.o. (KRS: 0000306387) danych osobowych w zakresie: imienia lub imion, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego. *
W ramach zgody możemy skontaktować się z Panią / Panem celem zaproszenia do kontaktu i przedstawienia oferty.
true Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej informacji marketingowych od Chem-Line Trade Sp. z o.o. (KRS: 0000306387).
W ramach zgody możemy przesłać do Pani / Pana drogą elektroniczną informacje marketingową w zakresie ofert sprzedaży instalacji gazowych, fotowoltaicznych oraz gazu.
true Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych od Chem-Line Trade Sp. z o.o. (KRS: 0000306387).
W ramach zgody możemy przesłać do Pani / Pana drogą elektroniczną ofertę produktową w zakresie ofert sprzedaży instalacji gazowych, fotowoltaicznych oraz gazu.
true Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Chem-Line Trade Sp. z o.o. (KRS: 0000306387) numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego towarów i usług.
W ramach zgody możemy podjąć z Panią / Panem kontakt w formie połączenia telefonicznego, wiadomości tekstowej lub/i multimedialnej w zakresie ofert sprzedaży instalacji gazowych, fotowoltaicznych oraz gazu.


Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/