Przydatne informacje

Instalację na gaz płynny wykonuje się zgodnie z projektem budowlany, a w jej skład wchodzą:

Instalacja zewnętrzna:

Zbiornik z uziemieniem, który wyposażony jest w następującą armaturę:

 • Zawór poboru fazy gazowej
 • Zawór poboru fazy ciekłej
 • Zawór służący do tankowania
 • Zawór bezpieczeństwa
 • Licznik wskazujący procentowy poziomu napełnienia zbiornika
 • Reduktor I stopnia, który obniża ciśnienie panujące w zbiorniku (≈ 5 bar) do średniej wartości (0,70 – 1,0 bar)

Przyłącze gazowe (rura PE o średnicy 32 mm) łączące zbiornik z szafką gazową na ścianie budynku. Nasza rura nie wymaga podsypki piaskowej.

Szafka gazowa w której znajdują się:

 • Zawór główny
 • Reduktor II stopnia, który ma za zadanie obniżenie ciśnienia średniego na niskie (37-50 mbar) przystosowane do odbiornika gazu np. pieca, kuchenki itd.

Instalacja gazowa wewnętrzna:

 • Odbiornik gazu (piec, kuchenka)
 • Rura stalowa bezszwowa lub miedziana z zaworem odcinającym
 • Opcjonalnie: czujnik gazowy

Głównymi elementami instalacji jest zbiornik (sprawdź dostępne opcje objętościowe). Zbiorniki naziemne jak i podziemne instalowane są na płycie fundamentowej lub opcjonalnie w przypadku naziemnych zbiorników na podkładach betonowych. Podkłady zajmują mniej miejsca na działce. Zadaniem płyty i podkładów jest zapewnienie stabilność zbiornika i zabezpieczyć go przed przemieszczaniem się. Zbiornik dodatkowo uziemia się otokiem wykonanym z bednarki.

Zbiornik montowany jest na działce Klienta z zachowaniem odpowiednich odległości od newralgicznych elementów znajdujących się na działce np. dom, garaż czy otwór kanalizacyjny (patrz tabela z minimalnymi odległościami).

Dla części zewnętrznej w przypadku domów jednorodzinnych mieszkalnych wymagane jest zgłoszenie budowy we właściwym urzędzie.

Dla części wewnętrznej wymagane jest pozwolenie na budowę. (patrz ogólny schemat postępowania)

Tabela minimalnych odległości dla zbiornika gazowego

schemat-minimalnych-odleglosci-dla-zbiornika-gazowego

Zbiorniki A B C D E
linie energetyczne do 1kV / od 1kV granice działki, ogrodzenia studzienki kanalizacyjne itp. budynki oczka wodne itp.
ZBIORNIK NAZIEMNY
2700 l 3 m / 15 m 1,5 m 5 m 3 m 5 m
4850 l 3 m / 15 m 2,5 m 5 m 5 m 5 m
6400 l 3 m / 15 m 3,75 m 5 m 7,5 m 5 m
ZBIORNIK PODZIEMNY
2700 l 3 m / 15 m 0,5 m 5 m 1 m 5 m
4850 l 3 m / 15 m 1,25 m 5 m 2,5 m 5 m
6400 l 3 m / 15 m 1,5 m 5 m 3 m 5 m

Instalacja gazowa za reduktorem, po wyjściu z szafki powinna od razu wchodzić do budynku i kierować się do urządzenia gazowego. Po analizie przez uprawnionego projektanta, istnieje możliwość poprowadzenia części instalacji od reduktor II stopnia po ścianie zewnętrznej budynku. Odcinek nie może być jednak dłuższy niż 10 mb i musi być wykonany wyłącznie z rury stalowej. W instalacji musi znajdować się również czysty propan, żeby uniknąć zamarzania gazu na tym odcinku.

Przewody instalacji gazu płynnego należy prowadzić w odległości co najmniej 0,1 m poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. Dopuszczalne jest krzyżowanie się instalacji gazowej z innymi instalacjami (np. elektrycznymi, wodnymi, kanalizacyjnymi), ale powinien być zachowany miedzy nimi odstęp co najmniej 20 mm. Rury gazowe umieszcza się wtedy w rurach osłonowych.

Szafka gazowa instalowana jest na zewnątrz budynku w odległości minimum 0,5 m od okien, drzwi i innych otworów w budynku oraz jego krawędzi.

Przewody instalacji gazowej w budynkach należy prowadzić na powierzchni ścian, tak by w razie wykrycia nieszczelności łatwo było zlokalizować i naprawić miejsce przecieku. Dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach wypełnionych łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów, ale zabronione jest wtedy prowadzenie przewodów z rur miedzianych.

Gaz płynny PROPAN dostarcza się w fazie płynnej do zbiornika autocysterną. Nasze węże załadunkowe mają długość 50 mb. Następnie w zbiorniku, gaz pod własnym ciśnieniem w fazie gazowej dociera urządzenia gazowego. Zbiorniki tankowane są do 85% swojej objętości, tak aby gaz mógł swobodnie odparować i latem bezpiecznie się rozprężać.

Kotłownia:

Kotły gazowe dla instalacji grzewczych o mocy znamionowej do 30 kW mogą być także instalowane w pomieszczeniach, które nie są pomieszczeniami typowej kotłowni np. kuchnia, łazienka, przedpokój, weranda, wiatrołap i inne pomieszczenia, które nie są uznawane za wypoczynkowe, czy sypialniane.

Kotłownia lub pomieszczenie, w którym ma znajdować się kocioł powinno spełniać następujące warunki:

 • minimalna wysokość 2,2 m (1,9 m dla istniejących budynków)
 • kubatura minimalna 8m³ dla kotłów z otwartą komorą spalania (6,5 m³ dla kotłów z zamkniętą komorą)
 • otwór wentylacyjny na wysokości podłogi: 150 cm² dla kotłów do 15 kW, 300 cm² dla kotłów od 15 do 30 kW
 • przewód nawiewny z wylotem umieszczonym 0,3 m nad poziomem podłogi i wywiewny przewód wentylacyjny pod sufitem, wyprowadzony ponad dach (komin) lub przez ścianę na zewnątrz budynku na wysokości minimum 2,5 m ponad poziomem terenu i 0,5 m od krawędzi drzwi i okien. W przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania nie są wymagane otwory i przewody służące do doprowadzania powietrza do spalania.

Przepisy zabraniają instalowania urządzeń na gaz płynny i prowadzenia instalacji w pomieszczeniach, które są poniżej poziomu gruntu otaczającego budynek takie jak piwnica. Jeżeli co najmniej z jednej strony poziom podłogi jest wyżej od poziomu terenu i z tej strony znajduje się otwór drzwiowy lub można wykonać otwór wentylacyjny na równi z podłogą, to wówczas dopuszcza się montaż kotła w tym miejscu.

Dopuszcza się wyprowadzenie przez zewnętrzną ścianę budynku przewodów powietrzno-spalinowych od urządzeń gazowych o mocy do 21 kW w wolno stojących budynkach jednorodzinnych oraz o mocy do 5 kW w pozostałych budynkach. Wylot spalin powinien znajdować się co najmniej 0,5 m od krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających.

Dopuszcza się instalowanie kotłów w istniejących, modernizowanych pomieszczeniach technicznych o wysokości nie mniejszej niż 1,9 m, mających zapewnioną wymaganą wentylację.

Wielkość kotłowni dla urządzeń o mocy powyżej 30 kW projektuje się w oparciu o przelicznik:

1 m3 kubatury kotłowni = 4,65 kW mocy kotła

Przydomowa instalacja na gaz płynny – ogólny schemat postępowania

Ustalamy szczegóły dotyczące projektu

Odpowiadamy na pytania, wykonujemy wizję lokalną, przekazujemy druki umowy do zapoznania się.

Podpisujemy umowę

Klient przekazuje nam mapę do celów projektowych oraz rysunek rzutu parteru budynku

Mapa do celów projektowych posłuży do wykonania projektu instalacji zbiornikowej wraz z przyłączem do budynku, a rysunek rzutu parteru budynku do opracowania projektu instalacji znajdującej się wewnątrz budynku. W przypadku budynków istniejący należy dostarczyć również opinie kominiarską.
Mapa nie może być starsza niż 2 lata. Na nową mapę czeka się około 1 miesiąca.

Wykonujemy projekt instalacji gazowej

Prace nad projektem trwają około 2-3 tygodni.

Przesyłamy Klientowi do akceptacji rysunki z naniesioną instalacją gazową

Klient otrzymuje od nas gotowy projekt

Projekt składa do Urzędu wraz z wnioskami na zgłoszenie budowy instalacji zew. i uzyskanie pozwolenia na budowę instalacji wew.
Po upływie 30 dni od momentu zgłoszenia można rozpoczynać budowę instalacji zew.
Czas wydania pozwolenia na budowę dla instalacji wewnętrznej to maksymalnie 30 dni.

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy we właściwym nadzorze budowlanym

Po odebraniu decyzji pozwolenia na budowę należy wykonać zgłoszenie w nadzorze. Trzeba mieć już oświadczenie od osoby z uprawnieniami o podjęciu pełnienia funkcji kierownika budowy (branża sanitarna) i podstemplowany w urzędzie dziennik budowy. Decyzja od momentu odbioru uprawomocnia się w ciągu 14 dni. Po ich upływie można dokonać zgłoszenia.

Przystępujemy do budowy instalacji gazowej

Prace należy rozpocząć od wytyczenia miejsca posadowienia zbiornika oraz trasy rurociągu przez geodetę. Następnie powstaje wykop pod rurociąg, a nasza ekipa dokonuje posadowienia zbiornika oraz montażu instalacji gazowej pomiędzy zbiornikiem, a ścianą budynku, gdzie zostaje zawieszona szafka gazowa. W szafce znajdą się reduktor oraz kurek główny. Montujemy również uziemienie zbiornika. Po wykonaniu prac montażowych wykonujemy główną próbę szczelności instalacji oraz pomiar skuteczności uziemienia zbiornika.

Zbiornik jest gotowy do napełnienia gazem płynnym

W dogodnym dla inwestora terminie realizujemy dostawę gazu w ilości 85% pojemności magazynowej zbiornika.

Przekazujemy Klientowi komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia instalacji do UDT

Pozostaje tylko złożenie podpisu na wniosku i przekazanie dokumentacji do najbliższego terenowego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Inspektor dokonuje sprawdzenia zgodności z projektem, ocenia stan techniczny instalacji, oraz sprawdza jej szczelność detektorem gazu.

Od tego momentu można cieszyć się ciepłem w swoim domu!

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z naszymi doradcami!

Formularz kontaktowy:

IMIĘ I NAZWISKO *

ADRES EMAIL *

TELEFON *


* pole wymagane

Przeczytaj - to ważne! Regulacja dotycząca ochrony danych osobowych to nowe rozporządzenie, które ma pomóc w ochronie tych ważnych informacji. Jednak ogranicza to znacznie możliwość informowania Cię o bieżących ofertach i promocjach. Dlatego tak ważne jest abyś zapoznał się ze wszystkimi poniższymi zgodami na przetwarzanie danych i je zaakceptował. Pozwoli to nam na stały kontakt z Tobą. Zapewniamy, że Twoje dane są wykorzystywane przez Chem-Line Trade jedynie w opisanych tam celach.

ZAZNACZ WSZYSTKO
true Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chem-Line Trade Sp. z o.o. (KRS: 0000306387) danych osobowych w zakresie: imienia lub imion, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego. *
W ramach zgody możemy skontaktować się z Panią / Panem celem zaproszenia do kontaktu i przedstawienia oferty.
true Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej informacji marketingowych od Chem-Line Trade Sp. z o.o. (KRS: 0000306387).
W ramach zgody możemy przesłać do Pani / Pana drogą elektroniczną informacje marketingową w zakresie ofert sprzedaży instalacji gazowych, fotowoltaicznych oraz gazu.
true Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych od Chem-Line Trade Sp. z o.o. (KRS: 0000306387).
W ramach zgody możemy przesłać do Pani / Pana drogą elektroniczną ofertę produktową w zakresie ofert sprzedaży instalacji gazowych, fotowoltaicznych oraz gazu.
true Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Chem-Line Trade Sp. z o.o. (KRS: 0000306387) numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego towarów i usług.
W ramach zgody możemy podjąć z Panią / Panem kontakt w formie połączenia telefonicznego, wiadomości tekstowej lub/i multimedialnej w zakresie ofert sprzedaży instalacji gazowych, fotowoltaicznych oraz gazu.